uvod - forewordSkica obmocja - MAP of the area
SZ območje parka
NW area of the park
kliknite na kvadratek s stevilko - click on square with the number .
Skrajni severozahodni del Regijskega parka Škocjanske jame. Severni del območja, južno od naselja Dolenje Ležeče obsega tri večje dole, udornice: Lesen, V Dolu in Dol Bušljevec. Doli predstavljajo kmetijska zemljišča in so kljub zaraščanju na obrobju zorani - njivske površine. V največjem dolu Lesen, ki je dolg 190 m in širok 90 m je celo večji sadovnjak. Doli imajo ravno dno in imajo od 10 do 20 m visok strm, celo prepaden rob. Zanimivo je, da so nanizani v smeri od dola Jablanc do dola Rebidnik v smeri JV-SZ. Vrtače v SZ območju so kmetijsko izrabljene z manjšimi njivami na dnu. Razen manjših vrtač oz. nekaj manjših udorov so vrtače obdane z zidom, ko so kmetje trebili dno. Isto velja tudi za vrtače na južnem območju, ki je močno zaraščeno z grmičevjem in predvsem z gozdom, kar nakazuje na zadnje antropogeno delovanje vsaj pred 50 leti (ocena glede na velikost dreves, na dnu vrtač ali na obrobju). Vzhodno od dola Bušljevec oz. vzhodno od območja imenovanega Grintavca je v smeri SV 80 metrov dolg, 8 m širok in od 1,5 m do 2,5 m globok 'kanal' obdan s 'kraškim zidom', ki so ga kmetje postavili ob trebljenju dna. Rob kanala je izrazit. Ob pregledu nanešenih apnenčastih svetlejših kamnov se na mestih vidijo temnejši večji kosi sige ali deli kapnikov. Glede na to se lahk oskepa, da je ta podolgovata kraška kotanja del brezstorpe jame. V neposredni bližini, južno od te brezstrope jame in dola Bušljevec je območje imenovano Lokvica, ki je izkrčeno in spremenjeno v pašnik (ovčereja). Na sredini so manjše in plitvejše medsebojno povezane vrtače. Tu sta še dve delani vrtači z dnom premera 20 m, ki sta kmetijsko izrabljeni, južneje, v dolžini 700 m proti območju Kras pa so vse vrtače, ki so bile, glede na višino gozda, še pred 50 leti kmetijsko izrabljene močno zaraščene in območje je na delih dokaj težko prehodno. Velja omeniti nezavarovano in globoko brezno, ki je globje od 20 m. V neposredni bližini avtoceste je kapnik v Lipjih jamah. Kapnik je verjetno vrh stalagmita, visok 2,5 m s premerom 1,5 m. Nahaja se v kotanji, ki je antropogenega nastanka. Na dnu je kremenčev pesek, ki je na mestih v skupkih premera 15 cm ('lutkah'), ki se pod rokami radi drobijo. Na tem mestu so namreč včasih kopali kremenčev pesek za potrebe livarstva. Kotanja se proti vzhodu odpira in z malo domišljije se lahko sledi dolgemu vijugastemu kanalu v smeri JV z različnimi globinami vse do več kot kilometer zračne razdalje oddaljeni udornici Lisičina. 120 m SV od kapnika v Lipjih jamah je vrtača s 10 m visokim spodmolom, ki se na dnu nadaljuje v jamo.
Geološki pregled: območje leži na gornjekrednem apnencu K2,3. Svetlosivi in beli debeloslojni apnenci (Geološki karti: Trst, Ilirska Bistrica).
:: Utrinki iz Slovenije :: Slovenia Landmarks :: junij-november , 2006 (c) Boštjan Burger