MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA TNP GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY (KORITA / EVORSION CHANNELS)

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

TNP-Korita Tolminke

Burger.si je Mojaslovenija.si
Tolminka, levi pritok reke Soče izvira na nadmorski višini (izvir Tolminke) 683 m, vendar so nad izvirom tudi številni hudourniški pritoki izpod Planine pod Osojnico, Smrečja in Spodnje Komne. Sotočje Tolminke in Soče je na nadmorski višini 157 m, manj kot kilometer južno od Tolmina. Severovzhodno, 1300 m od Tolmina je sotočje Zadlaščice in Tolminke, kjer je na nadmorski višini 180 m tudi najnižja točka Triglavskega narodnega parka. Korita reke Tolminke so poznana že 'od nekdaj' - celo italijanski pesnik Dante Alighieri naj bi tu po legendi našel navdih za svoje pesnitve. Sotočje Tolminke in Zadlaščice je lahko dostopno, dostop do spodnjega dela korit Tolminke in naravne znamenitosti - izvira termalne vode pa je nevaren, saj narasla Tolminka velikokrat poškoduje dostop. Izvir s toplo vodo je bil že leta 1882 omenjen v knjigi Zgodovina Tolminskega. Temperatura izvirne vode naj bi se gibala okoli 20° C. Dostop do manjše jame v kateri je izvir je zaščiten z železnimi vrati. (2. aprila 2006 je bi ob ogledu, izvir presahnjen). Območje imjenovano 'Tolminska korita' je deber dolga 1.000 m, in preide v korita v spodnjem delu dolžini približno 200 m, v širino 5-10 m, nad strugo Tolminke pa se pri 'Hudičevem mostu' dvigajo 60 m nad srugo reke (pri mostu tudi oznaka višine nad rečno strugo). Zanimiv je pogled v strugo Tolminke - njena barva je modrikasta in ne zelenkasta kot pri večini voda v Posočju. Od 'Hudičevega mostu' je bila nekdaj nad desnim bregom Tolminke speljana pot, ki se danes že zaraščena konča po 150 m pred prepadnimi stenami.
K območju Tolminskih korit sodijo tudi korita Zadlaščice, ki so krajša in ožja. dolga so približno 100 m, široka 3-10 m in globoka 50 m. Čeprav je pot v korita Zadlaščice zaradi plazovitega terena večkrat poškodovana, je redno vzdrževana in z razglednih ploščadi je lepo pogled v korita in znamenitost - med stene kortit zagozden skalni podor v obliki 'medvedove glave'. Takoj za 'Medvedovo glavo' so vidni 3-4 m visoki skočniki Zadlaščice.
Hidrologija
Tolminka je levi pritok reke Soče in izvira na nadmorski višini 683 m. Dolžina Tolminke od izvirov do sotočja s Sočo na nadmorski višini 154 m je 11.400 m(vir: IAS, komponenta DMR, lastna meritev:Boštjan Burger).
Povprečna nadmorska višina vodnega toka je 341 m.
Profil
Poimenovanje
korita = strokovni izraz za evorzijsko strugo
Korita = zemljepisno ime
Po slovenskem pravopisu se območje imenuje Tolminska korita, vendar bi bilo lahko, glede na to da so Korita zemljepisno ime morda pravilno Tolminska Korita (citirano: D. Rojšek, april 2006)
Geologija
Območje naravnega spomenika se deli na gornji del Tolmiskih korit in turistično urejeno in dostopno območje v spodnjem območju korit Tolminke in Zadlaščice, ki so vrezana v zgornjetriasni apnenec. SSZ območje Tolminskih korit je podvrženo močnemu erozijskemu delovanju, zlasti območje izven korit (kot evorzijske struge), ki je v krednem laporju, skrilavcih in peščenjakih. Območje zgornjetriasnega apnenca je v ozkem pasu v smeri SSZ in mu v dolžini sledi 200 m dolga evorzijska struga Tolminke, v (ozki) širini pa kratka 100 m dolga evorzijska struga Zadlaščice.(vir: Geološka karta območja S. Buser, Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmin in Videm 1:100.000, L33-64, Geološki zavod Ljubljana 1969-1984.)
Naravni spomenik
Korita Tolminke in Zadlaščice sodijo med naravno dediščino Republike Slovenije. Območje ščiti tudi Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP). Uradni list SR Slovenije št.63-28/81. Na seznam naravnih spomenikov je bilo območje uvščeno zaradi izjemnih naravoslovnih značilnosti z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin, Uradno glasilo št.: 5/6.6.1990, Nova Gorica.
Po kategoriji IUCN - (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), Svetovni zvezi za varstvo narave, sodijo Korita Tolminke in Zadlaščice v kategorijo III. - naravni spomenik, zavarovan predvsem zaradi naravnih pojavov in oblik. Ker pa leži zavarovano območje tudi pod območje Triglavskega narodnega parka je tudi v kategoriji II., območje zavarovano predvsem za ohranjanje ekosistemov in za rekreacijo.
Vegetacija
Območje v okolici Tolminskih korit je na nadmorski višini okoli 180 m in temu je primerna tudi vegetacija. Prevladuje gozdna združba bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum). Znotraj korit razumljivo ni gozdne združbe

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024