POKRAJINSKI MUZEJ CELJEINTERAKTIVNA SKICAUVODNA STRANO ZBIRKAH...Mesto Celje
Kamniti rimski spomeniki nam izpričujejo življenje takratnega mesta. Kažejo nam njegovo prebivalstvo, upravno ureditev, različna rimska in domača boštva in tudi ona, prevzeta z Orienta.
S posvetilnimi napisi in nagrobniki nas obveščajo o njihovih imenih in priimkih. sporočajo nam, koliko staroselskega keltskega prebivalstva se je ohramilo, koliko so ga romanizirali, iz katerih delov rimskega imperija so prišli priseljenci; kako so se v novi upravi uveljavljali domačini. Z rimskih spomenikov zvemo, kakšne obrti in kakšna obrtniška združenja so živela v mestu; na katere bogove so se obračali.

V kletnih prostorih Stare grofije najdemo kamnite spomenike vseh vrst. Opazujemo lahko odlično znanje kamnosekov, ki so zares obvladovali vse umetnostne spretnosti. Med napisnimi kamni in mitološkimi reliefi pa lahko zaznamo tudi razkošne arhitektonske člene. Tu so kapiteli in v rastlinje obdete preklade, arhitravi in profilirana podnožja.

naprej> [Lapidarij]

naslov / address:
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
(THE CELJE REGIONAL MUSEUM)
Muzejski trg 1
3000 Celje, Slovenija

telefon/phone : +386 03-428-09-50
e-pošta/e-mail: info@pokmuz-cl.si

Plastika iz Lapidarija