burger.si 360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske slike sveta Začetna stran :: Initial page

REKE in potoki v R. Sloveniji

RIVERS and brooks in R. Slovenia

Burger Landmarks

::other facts:: ::caves:: ::rivers:: ::waterfalls::

naziv / NAME dol•ina v Sloveniji
LENGHT in Slovenia
izvir/za•etek ali prehod meje
(izliv ali prehod meje) nmv
source or border
(outflow or the border) elevation
lokacija / prostorska slika
LOCATION / VR panorama
Bistrica (Vrata) 10 km 981 m (l.p. Save Dolinke: 639 m) Bistrica v zimskem •asu BISTRICA (WINTER)
Bistrica (Ribni•ko polje) 22,4 km 745 m (ponikalnica: 487 m) Bistrica - Ribnica
Cerknica 13,17 km 1130 m (d.p. Idrijce: 253 m) Cerknica - Cerkno
Dobrnica 13,3 km 863 m (d.p. Hudinje: 283 m) Dobrnica - Dobrna
Dragonja 28 km
(skupaj s Pod•ebrovcem, •tulovca 29,5 km)
335 m (izliv v Piranski zaliv: 0 m) Dragonja
Drava 142 km
115,8 km samo Slovenija
(4.200 m mejna reka z Avstrijo)
( 22 km mejna reka s Hrva•ko)
340 m (Hrva•ka: 175 m) Drava - Borl
Drava - Dravograd
Drava - Maribor
Drava - Ptuj
Drava - Trbonje
Drava - Vuzenica
Dravinja 69,5 km 1.018 m (d.p. Drave: 209 m) .
Hudinja 30,5 km 1.240 m (d.p. Voglajne: 238 m ) Hudinja - Pol•e
Hudinja - Vojnik
Idrijca 60 km 902 m (l.p. So•e150 m, Most na So•i) Idrijca - Sp. Idrija
Jezernica 55 m . Jezernica - Divje jezero (najkraj•a reka v Sloveniji)
Jezernica - Divje jezero (the shortest river in Slovenia)
Kamni•ka Bistrica 32,7 km  623 m (l.p. Save: 265 m) Kamni•ka Bistrica - izvir  the source of Kamniska Bistrica
Kamni•ka Bistrica - Kopišča
Kokra 33 km 1.125 m (l.p. Save: 350 m, Kranj) Kokra - Kranj
Kolpa 117,4 km (od soto•ja s •abranko do Kamenice)
4.964 m od izvira do •abranke
izvir:  Hrva•ka, (Hrva•ka: 150 m ) .
Krka 93 km 312 m  (d.p. Save: 141 m)

Krka od izvira do soto•ja s Savo

Krka river from the source to the confluence with the sava River.

Kroparica . . Kropa
Lahinja 34,4 km 149 m (l.p. Kolpe: 130 m) •rnomelj
Ledava 68 km 250 m (d.p. Krke (Kerke):149m) Ledava - Lendava
Ljubljanica 40,4 km 304 m ( l.p. Save: 264 m)  
Lobnica 15,5 km 1.290 m (l.p. Drave 283 m) Lobnica
Me•a 41,6 km (celotna dol•ina 43 km) izvir: Avstrija
1278 m , (d.p. Drave: 333 m)
.
Mirna 42,3 km 484 m(d.p. Save: 176 m) .
Mislinja 35,8 km 1.470 m (d.p. Me•e: 338 m) .
Mura 91,3 km
33,4 km (mejna reka z Avstrijo)
27,6 km (samo Slovenija)
30,3 km (mejna reka s Hrva•ko)
247 m (Hrva•ka: 149 m) Mura - Ver•ej
Mura - Bistrica
Nemiljščica 6,7 km 848 m (d.p. Save: 368 m) Nemiljščica
Paka (•ale•ka dolina) . . Velenje (•alek)
Pinjevec (Rokava) 13,2 km 375 m (d.p. Dragonje: 77m) Pinjevec
Pivka . . Pivka - Postojna (spodnji mlin)
Pivka - Postojnska jama
Radovna 18,8 km 744 m (d.p. Save: 471 m) Radovna - Vintgar
Rak . . Rak - Rakov •kocjan
Reka 50,5 km 545 m (ponikalnica, •kocjanske jame)
izvir: R. Hrva•ka
Reka - •kocjanske jame
Rin•a . . Rin•a - Ko•evje
Ri•ana 13,9 km 69 m (izliv v Koprski zaliv, tankerska luka : 0 m) .
Sava
Sava + Sava Dolinka
174 km
218 km
413 m (Hrva•ka: 134 m) Sava - Brestanica
Sava - soto•je z reko Krko (confluence of Sava and Krka rivers)
Sava Bohinjka 32 km 532 m (413 m) .
Sava Dolinka 44 km 835 m (413 m) izviri v Zelencih SPRINGS IN ZELENCI
Savica . . Savica pred Bohinjskim jezerom  SAVICA BEFORE THE BOHINJ LAKE
Savinja 94,5 km prvi izvir: 1.370 m, obmo•je Okre•lja
drugi izvir: 767 m, izvir •rne 
(l.p. Save: 195 m, Zidani Most)
Savinja - Celje
Savinja - La•ko
Slap Rinka (pod prvim izvirom)
So•a 94,3 km (celoten tok: 136,5 km) 1.087 m (Italija: 55 m) So•a - Kobarid
So•a - Solkan
So•a - izvir (source)
Sora
Selščica (Sel•ka Sora)
Poljanščica (Poljanska Sora)
9,3 km
32,2 km
41,5 km
340 m (311 m)
959 m (340m)
670 m (340 m)
Selščica v •kofji Loki
Selščica - •elezniki
Sotla 88 km izvir: R. Hrva•ka .
Temenica 26,4 km 454 m Perov•ki studenec (ponikalnica: 261 m) .
Tolminka 11,4 km 683 m (l.p. So•e: 157 m, J.od Tolmina) Tolminka
Tr•i•ka Bistrica 24,9 km 1.019 m (l.p. Save: 375 m) Tr•i•ka Bistrica - Tr•i•
Unica . . Unica - Planinsko polje
Voglajna 23,7 km 294 m - Slivni•ko jezero
(l.p. Savinje: 235 m)
.
Vuhreščica . . Vuhred - Vuhreščica
opomba: dol•ine rek niso 'uradne' dol•ine in so rezultat lastnega kartiranja (B.Burger) po digitalnem modelu 1:25.000 oz. terensko delo z GPS.
remark: lenghts of the rivers are not 'official' but are result of the proper measurment with the digital model 1:25.000 or with the GPS.
Uvod - Prologue

 

Slovenija